Kangasalan Vihreiden kuntavaaliohjelma 2017

Varhaislapsuus, -kasvatus ja opetus

Hyvän elämän kivijalka muodostuu jo varhaislapsuudessa. Siksi on erityisen tärkeää tukea vanhemmuutta ja taata neuvoloille ja perhetyölle riittävät resurssit. Laadukkaaseen ja tasa-arvoiseen varhaiskasvatukseen panostetaan. Koulujen toimintaa kehitetään, jotta ne pystyvät yhä paremmin vastaamaan oppilaiden tuen tarpeisiin. Puolustetaan kyläkouluja ja kiinnitetään ryhmäkokoihin huomiota.

Luonto ja liikunta

Kangasalan kaunista luontoa vaalitaan ja vauhditetaan käynnissä olevien luonnonsuojelualuehankkeiden valmistumista. Lopullinen ”EI” Tavaselle! Luontomatkailua kehitetään luontoa kunnioittaen. Rakennetaan koko perheelle soveltuva liikunta-alue Pikkolaan tai keskustan tuntumaan. Panostetaan ennaltaehkäisevään ja helposti saavutettavaan arkiliikuntaan koko kunnassa.

Kulttuuri ja nuoret

Tuetaan paikallisia kulttuurihankkeita ja tapahtumia. Varmistetaan nuorisotilatoimintojen jatkuminen eri puolilla kuntaa ja lisätään nuorten vaikuttamismahdollisuuksia esimerkiksi nuorisovaltuuston edustajan puheoikeudella valtuuston kokouksissa.

Demokratia ja tiedonsaanti

Panostetaan tiedottamiseen ja ylläpidetään Kangasalan kunnan hyvää mainetta pitkäjänteisillä teoilla. Pidetään huoli siitä, että päätöksenteko on läpinäkyvää ja ennakoitavaa ja kuntalaisten ääntä kuullaan ennen tärkeitä päätöksiä.

Joukkoliikenne

Joukkoliikenteen palvelutasoa tulee kehittää. Nauhataajaman bussien vuoroväliä tihennetään rakennushankkeiden edetessä ja suoria yhteyksiä Kirkonkylä-Tays-Tampere pyritään lisäämään. Ruutanan kaavoitusta edistetään voimakkaammin lähijunaliikenteen aloitusta silmällä pitäen. Varmistetaan tulevan Lamminrahkan asuinalueen tasokkaat joukkoliikennepalvelut ja raitiotien mahdollisimman nopea rakentaminen alueen valmistuessa.

Vanhuspalvelut

Kehitetään kunnan omia vanhuspalveluja ja etsitään yhteistyömahdollisuuksia yksityisten palveluntarjoajien ja kolmannen sektorin kanssa. Tuetaan omaisia nykyistä paremmin ja mahdollistetaan inhimillinen arki ikääntyville.

Keskustan kehittäminen

Keskustan alueelle muuttaa runsaasti uusia asukkaita, mm. lapsiperheitä. Kunnan keskeisimmät palvelut säilytetään keskustassa ja niiden tulee olla mahdollisimman helposti ja esteettömästi saavutettavissa. Tori ja linja-autoaseman alue päivitetään viihtyisäksi ja toimivaksi.

Lähiruoka ja terveyskasvatus

Kouluissa ja muissa laitoksissa syödään enemmän paikallisten tuottajien ruokaa ja luomutuotettuja elintarvikkeita. Ruoan maistuvuutta sekä laatua seurataan ja tarvittaessa tehdään parannuksia, jotta vältytään epäterveellisiltä lämpimän ruoan korvikkeilta. Terveyttä ja hyvinvointia edistetään kaikessa päätöksenteossa.

Työllisyys

Kiertotalouteen perustuvan Tarastejärven alueen kunnianhimoista kehittämistä jatketaan, jotta työpaikkoja saadaan kuntaan lisää. Yritystonttien markkinointia kehitetään. Tuetaan pienyrittäjyyttä ja etsitään matkailun kehittämiseen uutta virtaa. Nuorisotyöttömyyttä vähennetään oppilaitos­ ja yritysyhteistyön kautta.

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Estetään eriarvoisuuden kasvu ja autetaan ihmisiä ennaltaehkäisevästi heti, kun ongelmat alkavat. Siirretään palvelut yhdelle luukulle.